Regulament Sportiv Cadru al CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE OFF ROAD 2021


Regulament Sportiv Cadru al CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE OFF ROAD
0. GLOSSAR
Competiție sportivă Off Road (CSOR) = concurs automobilistic de orientare în teren accidentat, care constă în parcurgerea de către echipaje a unor stagii de traseu cu autovehicule ale căror caracteristici tehnice sunt definite conform prezentului regulament.
Clasamentul se stabilește pe baza timpilor realizați și a penalizărilor acumulate. Câștigă echipajul care a acumulat cel mai mic timp.

Etapa de Campionat Național de Off Road (ECNOR) = competiție sportivă offroad desfășurată pe parcursul a două sau trei zile, organizată în baza prezentului Regulament.

Echipaj = echipă formată din Pilot și Copilot împreună cu autovehiculul, ambii membrii ai echipajului deținători de licențe de sportivi eliberate de către Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS), valabile cel puțin pentru Etapa de Campionat Național de Off Road la care se înscriu.

Roadbook (RB) = carnet de navigație în care este descris traseul ce trebuie parcurs de către echipaj, printr-o înșiruire logică de semne convenționale sau repere însoțite de distanțe parțiale, distanța totală și este completat de observații înscrise în conformitate cu prezentul Regulament.

Waypoint de confirmare(WP) = Reprezintă un punct de confirmare definit prin coordonate geografice, pe traseul de parcurs al unei secvențe de traseu pus la dispoziția echipajului de către organizator în carnetul de navigație (Roadbook).

Track master = Reprezintă o înregistrare a formei de bază de parcurs a unei secvențe de traseu făcută de organizator, pe care sunt menționate punctele de start/sosire, punctele de verificare CP și delimitate identic ca în Roadbook secțiunile de traseu pe care sunt impuse limitări de viteză. Track-ul master se utilizează de către arbitrii oficiali prin comparație cu track-ul de parcurgere înregistrat de către echipaj pentru verificarea respectării parcurgerii complete și corecte a traseului precum și pentru verificarea respectării limitărilor de viteză impuse de organizator.

Track confirmare = Reprezintă o înregistrare a formei de bază de parcurs a unei secvențe de traseu făcută de organizator, pe care sunt menționate punctele de start/sosire și secțiunile de traseu pe care sunt impuse limitări de viteză delimitate identic ca în Roadbook.

Track de parcurgere =  Reprezintă înregistrarea parcurgerii unei secvențe de traseu făcută de concurent pe un echipament propriu. Acesta va fi folosit pentru validarea parcurgerii traseului de către concurent.

Clasa competițională (Clasa) = Reprezintă o categorie de concurs în baza căreia sunt definite specificațiile tehnice ale autovehiculelor acceptate și este stabilit gradul de dificultate al traseului sau al probei parcurse. Există 4 (patru) clase principale în funcție de care se stabilește gradul de dificultate al traseelor de concurs: EXTREM, OPEN, CHALLENGE și STANDARD. În funcție de specificațiile tehnice ale autovehiculelor acceptate în cadrul claselor principale există următoarele grupe: Extrem, Open, Open SSV (Side by Side Vehicle), Challenge, Standard B, Standard A.

Stagiu de Traseu (ST) = Proba sportivă în cadrul unei etape de campionat național de off road constând în parcurgerea contra timp a uneia sau mai multor secvențe de traseu și/sau probe speciale (zi de concurs).

Secvența de Traseu (SvT) = Proba sportivă în cadrul unui stagiu de traseu (ST) delimitată prin START și SOSIRE, care nu cuprinde Proba Specială (PS) și care se parcurge de către echipaj pe baza indicațiilor din RB.

Proba Specială (PS) = Proba sportivă în cadrul unui stagiu de traseu (ST), constând în parcurgerea contra timp a unei porțiuni de traseu care este marcată de către organizator pe RB, prin WP sau prin alte mijloace fizice de marcare în teren, delimitată prin puncte individuale de START și SOSIRE diferite față de cele ale secvenței de traseu, având un grad de dificultate mai ridicat față de secvența de traseu.

Timp Maxim (TM) = Timpul maxim exprimat în ore și minute alocat și comunicat de organizator pentru parcurgerea de către un echipaj a stagiului de traseu, a uneia dintre probele speciale sau a secvențelor de traseu din cadrul unei etape de Campionat Național de Off Road.

Check Point (CP) = Punct de control fix stabilit în cadrul unei SvT sau a unei PS, care va fi obligatoriu poziționat într-o poziție numerotată din RB, în care prezența arbitrului de traseu este obligatorie.

Selfie point (SP) = punct de control fix validat printr-o fotografie, pozitionat de organizator intr-o pozitie de roadbook sau intre 2 pozitii de roadbook consecutive. In acest punct nu este obligatorie prezenta unui arbitru.

Dispozitiv de înregistrare GPS = Dispozitiv electronic care înregistrează forma și caracteristicile traseului parcurs pe baza localizării GPS.

Stație fixă de cronometrare (SI-Station) = Dispozitiv electronic de cronometrare caracterizat de un număr unic de identificare care transmite către SI-Card informații (ora și identificarea stației)

SI-Card = Dispozitiv electronic mobil de cronometrare caracterizat de un număr unic de identificare care înregistrează timpul și caracteristicile de identificare ale stației fixe de cronometrare la introducerea în aceasta. Dispozitivul înregistrează timpul de start, sosire, timpii intermediari și datele de identificare ale stațiilor fixe în care este introdus. Aceste date sunt utilizate pentru evaluarea echipajului.

Poarta = zonă de trecere marcată special în teren, mărginită de jaloane sau de alte elemente marcate clar, prin care un echipaj este obligat să treacă. Poarta poate fi amplasată în cadrul oricărei probe sportive a unei ECNOR. În cadrul unei secvențe de traseu poarta va fi menționată clar și în RB la rubrica mențiuni, echipajul fiind obligat să o parcurgă. În cadrul altei probe sportive unde nu există RB poarta va fi marcată fizic în traseu și/sau indicată de arbitrul de traseu.

Ajutor din afară = orice ajutor fizic (mecanic, tehnic sau logistic) primit de către un echipaj pe parcursul unei probe sportive, venit din partea:
- membrilor unui alt echipaj aflat în acel moment în afara probei sportive respective (care nu a luat startul, care a trecut deja linia de sosire sau care a declarat abandon);
- spectatorilor;
- unei echipe de asistenţă tehnică;
- oricărei alte persoane neimplicate în proba sportivă respectivă la momentul acordării ajutorului.

Ajutor oficial = orice ajutor fizic (mecanic, tehnic sau logistic) sau la nivel informativ (prin comunicare verbală sau non verbală) primit de către un echipaj pe parcursul unei probe sportive, venit din partea:
- Organizatorului
- Arbitrilor de traseu sau a celor oficiali

Asistenţă Tehnică = orice ajutor fizic (mecanic, tehnic sau logistic) primit de către echipaj din partea unei echipei tehnice, formată din persoane diferite de membrii echipajului.

Abandon = starea în care se află un echipaj care nu mai poate continua proba sportivă către/până la punctul de sosire fără ajutor din afară sau ai cărui membrii nu mai doresc continuarea traseului.

Descalificare = Excluderea unui echipaj din cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road pentru unul din motivele menționate în prezentul Regulament. Echipajul aflat în aceasta situație nu va fi inclus în clasamentul etapei.

Clasamentul Etapei de Campionat Național de Off Road (CE) = Clasament întocmit în urma rezultatelor obținute de piloți și copiloți după desfășurarea etapei respective.

Clasamentul general al Campionatului Național de Off Road (CG) = Clasament general al piloților, copiloților și al cluburilor de Off Road întocmit în baza clasamentelor etapelor.

Comisia sportivă (a unei ECNOR) = comisia alcătuită din Directorul de concurs, Directorii de clase, șeful echipei de arbitrii oficiali delegați, Observatorul oficial desemnat de Comisia Națională de Off Road CNOR (fără drept de vot), comisarul tehnic și alți arbitrii invitați după caz, care decide în situații specificate în prezentul Regulament.

Comisar tehnic = persoană desemnată de Comisia Națională de Off Road (CNOR) care are următoarele sarcini şi îndatoriri:
- soluţionează împreună cu comisia sportivă contestaţiile de natură tehnică din cadrul unei ECNOR;
- verifică la înscrierea în competiţie (prin procedura de inspecţia tehnică) fiecare echipaj în conformitate cu prevederile tehnice ale prezentului regulament (Anexa A) şi decide acceptarea sau respingerea echipajului în respectiva ECNOR;
- observă şi verifică pe parcursul desfășurării unei ECNOR respectarea tuturor mențiunilor tehnice precizate în prezentul regulament (Anexa A și B) şi are dreptul să decidă oprirea unui echipaj în timpul concursului dacă observă încălcări ale normelor de siguranţă aşa cum sunt ele definite în prezentul regulament prin Anexa A, care pot pune în pericol siguranța echipajului sau a altor echipaje sau spectatori;
- pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei are atribuţii de arbitru de traseu.

Observator FRAS = persoană fizică desemnată/delegată de CNOR pentru a urmării desfășurarea competiției și pentru a monitoriza respectarea regulamentelor, planului de securitate în cadrul unei ECNOR. Observatorul are obligația întocmirii unui Raport al observatorului CNOR pentru fiecare ECNOR.

Comisar de înscrieri = persoană desemnată de Comisia Națională de Off Road (CNOR) care are următoarele sarcini şi îndatoriri:
- verifica informațiile trimise de participanți în vederea înscrierii;
- validează înscrierea participanților la competiție;
- validează ordinea de start în primul Stagiu de Traseu generată prin tragere la sorți.

Inspecția tehnică = verificarea tehnică vizuală realizată de comisarul tehnic, premergătoare înscrierii în concurs a echipajului, în conformitate cu Anexa A a prezentului regulament care se finalizează cu acceptarea sau respingerea echipajului în cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road (în cadrul secțiunilor TROPHY) din punct de vedere tehnic și al normelor de siguranță.

Arbitru oficial = persoană fizică legitimată de FRAS, delegată pentru monitorizarea competiţiei și în vederea alcătuirii clasamentului unei etape a Campionatului Național de Off Road.

Arbitrii de traseu = persoane fizice desemnate de organizator pentru a urmări desfășurarea competiției în diferite puncte de pe traseu, cu îndatoriri tehnice și administrative (organizarea parcului tehnic, indicații în timpul probelor sportive, observare încălcare reguli de către membrii echipajelor, înregistrare timpi intermediari în cadrul probelor sportive, îndrumare echipaje, monitorizare traseu de concurs, etc) şi îndatoriri de asigurare a siguranţei și securităţii în traseu (în special pentru spectatori). Organizatorul se va asigura că arbitrii de traseu vor purta însemne specifice astfel încât să poată fi deosebiți de alte persoane întâlnite în traseu de către echipaje.

1. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1.1. Condiții generale

Etapele de campionat care vor puncta în cadrul Campionatului Național de Off Road sunt prevăzute în Calendarul oficial competițional aprobat de Comisia Națională de Off Road (CNOR) / Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS) și vor avea obligatoriu patru clase competiționale principale iar în funcție de caracteristicile tehnice ale autovehiculelor se împart în 6 grupe competiționale de bază: STANDARD A, STANDARD B, CHALLENGE, OPEN, OPEN SSV și EXTREM.
Alegerea rolurilor de PILOT sau COPILOT în cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road se face de către membrii echipajului la completarea Fișei de înscriere. Pe parcursul desfășurării unei etape a Campionatului Național de Off Road sub același număr de concurs, membrii echipajului trebuie să îndeplinească numai rolurile asumate prin Fișa de înscriere (pilot sau copilot). Nerespectarea acestei prevederi conduce la penalizarea echipajului în cauză, conform Anexei D (pct. 5) al prezentului Regulament.
Fiecare echipaj poate participa în cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road numai cu autovehiculul specificat în fișa de înscriere (înscris în competiție). Nu este permisă înlocuirea autovehiculului în timpul unei etape a Campionatului Cațional de Cff Road, în cazul înlocuirii echipajul va fi penalizat conform Anexei D (pct. 23).
În cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road sunt autorizate să participe numai autovehicule care îndeplinesc condițiile stipulate în Anexa A al prezentului Regulament. Nerespectarea condițiilor se penalizează conform Anexei D (pct. 1)
Starea tehnică a autovehiculelor participante și modul cum acestea corespund prevederilor Anexei A și Anexei B (după caz) va fi verificat și validat de către Comisarul tehnic. Membrii echipajului se obligă să permită orice verificare solicitată de către comisarul tehnic.
Dacă în urma Inspecției tehnice rezultă respingerea autovehiculului aceasta duce automat la neacceptarea echipajului în respectiva etapă a Campionatului Național de Off Road.
La competițiile organizate sub prezentul Regulament se pot înscrie numai sportivii afiliați unui club sportiv ce sunt licențiați de către FRAS cu licență anuală pentru Off Road sau Rally Raid sau cu licență “one event” pentru Off Road (obținută la înscrierea în cadrul unei etape a Campionatului Național de Off Road). Un sportiv poate să fie membru al unui singur club sportiv afiliat FRAS. Pot participa și pot puncta în clasamentul Campionatului Național de Off Road și sportivi străini în același regim ca și sportivii români (licențiați FRAS sau de organisme recunoscute de FRAS).
Licența anuală a unui sportiv se eliberează o singură dată pe an la un singur club. Transferul unui sportiv de la un club la altul se poate face numai cu acordul în scris al ambelor cluburi și a achitării taxei de transfer percepută de FRAS. La orice transfer, indiferent de perioadă, se percepe taxa de transfer conform normelor financiare FRAS în vigoare. Sportivilor, care se află în litigiu cu un club afiliat FRAS, nu li se va elibera licență “One Event”.
Organizatorul nu poate limita accesul/participarea unui echipaj sau al unui membru al unui echipaj la o etapă a Campionatului Național de Off Road (ex. limitare număr maxim concurenți, persoane declarate arbitrar “non-grata“etc.) cu excepția celor care se află sub sancțiuni CNOR/FRAS.
Echipajele înscrise în competiție vor fi penalizate conform prevederilor aflate în Anexa D.

1.2. Precizări privind normele de siguranță

Pentru autovehiculele înscrise în concurs la clasele CHALLENGE, OPEN, OPEN SSV și EXTREM este obligatorie montarea unei structuri de siguranță interioară de tip roll cage, conform Anexei B, iar pentru cele de la clasele STANDARD A și STANDARD B este obligatorie montarea unei structuri de siguranță interioară de tip roll bar, conform Anexei B. Se recomandă și la clasele STANDARD A și STANDARD B montarea unei structuri de siguranță interioară de tip roll cage.
Centurile de siguranţă sunt obligatorii pentru pilot şi copilot. Nu sunt admise centuri de siguranţă deteriorate, cu catarame blocate sau incomplete, cu sisteme de închidere/deschidere defecte sau cu sisteme de prindere pe caroserie / roll cage deteriorate sau incomplet fixate. Prinderea centurilor de siguranţă se va face minim în 3 puncte. Este obligatorie utilizarea centurilor de siguranţă de tip ham cu prindere în minim 3 puncte pe structura de tip roll cage. Dacă se utilizează centuri de siguranţă cu prindere în 3 puncte dotate cu retractor / blocator mecanic, acesta trebuie să fie complet funcțional. Centurile de siguranţă trebuie să fie fixate peste corp conform cu specificațiile acestora (cel puţin peste bazin şi peste ambii umeri).
Pe parcursul desfăşurării probelor competiţiei este obligatorie purtarea căştilor de protecţie pentru pilot şi copilot şi a centurilor de siguranţă. Casca trebuie să fie purtată cu sistemul de prindere închis. Casca trebuie să fie destinată pentru competiţii auto/moto şi este obligatoriu ca forma acesteia să acopere urechile în totalitate.
Pentru evitarea accidentelor este recomandat ca manipularea / atingerea liniei de tragere în timpul utilizării troliului să se facă numai atunci când autovehiculul este oprit şi s-au luat toate măsurile pentru asigurarea imobilizării acestuia. În cazul în care se va utiliza troliu cu linie de tragere confecționată din fire din oțel este obligatorie utilizarea unui lest montat pe linia de tragere în timpul utilizării troliului. Lestul va avea greutatea de cel puțin 1kg și dimensiunile minime de 300x200mm (pct 18 - Anexa D).
Autovehiculul va fi dotat cu cel puţin un extinctor manual cu pulbere de tip P2 de 2 kilograme, cu manometru şi sigiliu de verificare, care să fie în termenul de valabilitate şi să respecte legislaţia din România. Se acceptă numai stingătoare cu pulbere sau cu spumă mecanică. Pentru evitarea accidentărilor extinctorul trebuie să fie amplasat în locuri uşor accesibile şi fixat ferm pentru a se evita desprinderea accidentală a acestuia.
Orice obiect amplasat în interiorul caroseriei va fi fixat ferm pentru a evita desprinderea acestuia în timpul competiţiei.
Este interzisă utilizarea în interior a panourilor rigide de protecţie sau despărţitoare din materiale plastice (ex: plexiglass) care pot produce fragmente ascuţite în cazul spargerii lor (de ex: panouri de compartimentare, trape, panouri de uşi ş.a.).
Este interzis transportul de combustibil în orice fel de recipient auxiliar amplasat în interiorul sau exteriorul autovehiculului în afara rezervorului de combustibil al a autovehiculului (pct. 9 - Anexa D).
Alte precizări ce țin de siguranța și securitatea echipajului sunt cuprinse în Anexa A.

1.3. Înscrierea în competiție

La înscrierea în competiție, membrii echipajului trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani. Se acceptă înscrierea în calitate de Copilot de la vârsta de 16 ani împliniți numai cu declarație notarială pe propria răspundere a ambilor părinți. În declarație trebuie să fie specificat în clar acceptul părinților că minorul poate să participe la Competiții Sportive Off Road.
Echipajul va prezenta următoarele documente la înscriere:
- Document care stabilește identitatea;
- Permis de conducere categoria B, valabil (pentru pilot);
- Licență anuală emisă de către FRAS sau licența “one event” (se poate obține la secretariatul concursului). Licența ”one event” se eliberează numai după obținerea dovezii medicale de aptitudine și încheierea/prezentarea unei asigurări speciale pentru competiții sportive;
- Fișa tehnică a autovehiculului completată în urma inspecției tehnice, vizată de către Comisarul Tehnic;
- Formularul de înscriere completat integral și corect (pe răspunderea membrilor echipajului);
- Dovada plății taxelor stabilite de organizator (în avans sau la fața locului): taxa sportivă sau taxa all inclusive. Formularul de înscriere se completează numai pe site-ul www.cnor.ro

Numărul de concurs al echipajului este unic și se stabilește astfel:
- Pentru piloții clasați pe primele 3 locuri în anul competițional anterior va fi cel corespunzător locului ocupat de aceștia în clasamentul general anual, indiferent de numărul licenței sportive actuale a pilotului;
- numărului licenței actuale a pilotului în celelalte cazuri.

Pentru piloții clasați pe primele 3 locuri în anul competițional anterior numerele de concurs se diferențiază pe clase competiționale astfel:
- Clasa EXTREM: de la 1 la 3
- Clasa OPEN: de la 101 la 103
- Clasa OPEN SSV: de la 201 la 203
- Clasa CHALLENGE: de la 301 la 303
- Clasa STANDARD B: de la 401 la 403
- Clasa STANDARD A: de la 501 la 503
Sportivii care doresc numere de concurs preferențiale (în afara celor deja alocate) sunt obligați să achite o taxă conform normelor FRAS. Nu se pot obține numere preferențiale mai mari de 700.
Numerele licențelor one-event sunt cuprinse între 701 și 999.
Numărul de concurs va respecta cu strictețe modelul și dimensiunile prezentate în Anexa C. Pe fiecare autovehicul acceptat în competiție trebuie să existe pe ambele laterale câte un număr de concurs. Numărul de concurs trebuie să fie amplasat în locuri ușor vizibile și cel puțin la startul fiecărui stagiu de traseu (ST) trebuie să fie curat (pe ambele laterale). Neîndeplinirea acestei condiții duce la penalizări conform Anexei D (pct. 2, 25).
În cazul echipajelor pentru care numărul de concurs este stabilit la înscrierea în competiție (la obținerea licenței ”one event” a pilotului) delegatul FRAS care acordă licența ”one event” este responsabil pentru punerea la dispoziția echipajului a autocolantelor (2 bucăți) cu numărul de concurs. În celelalte cazuri obligația revine echipajului.
Pentru diferențierea echipajelor pe clasele de concurs principale organizatorul va pune la dispoziția concurenților cel puțin două autocolante cu numele clasei de concurs - EXTREM, OPEN, CHALLENGE, STANDARD modelul, forma și dimensiunile fiind conforme Anexei C. Autocolantele în număr de 2 (două) se aplică pe lateralele autovehiculului într-un loc vizibil. Se recomandă aplicarea acestora lângă numărul de concurs (de preferat imediat sub numărul de concurs dacă spațiul permite). Cel puțin la startul fiecărui stagiu de traseu (ST) trebuie ca autocolantele cu numele clasei de concurs să existe și să fie curate.
Este obligatoriu de afișat pe autovehicul (recomandat pe aripile din față dacă acestea există sau pe fiecare laterală a autovehiculului în partea frontală superioară) prenumele și numele pilotului și copilotului, corespunzător cu locurile ocupate de aceștia, conform modelului descris în Anexa C.
Concurenții vor pune la dispoziția organizatorilor, pentru materialul publicitar primit la înscriere, minim 50% din următoarele suprafețe ale mașinii: laterale, capotă motor, parasolar parbriz, aripi din față (dacă există). Neaplicarea sau refuzul aplicării materialelor publicitare pe autovehiculul de concurs duce la penalizări în conformitate cu Anexa D (pct. 3).
Materialele publicitare distribuite de organizator vor fi aplicate vizibil, obligatoriu pe suprafața exterioară a autoturismului. Pe suprafața de 50% alocată materialelor publicitare distribuite de organizator au prioritate la afișare materialele sponsorilor generali ai Campionatului și apoi ai sponsorilor locali ai organizatorului. Dacă materialele publicitare puse la dispoziția echipajelor depășesc suprafața minimă obligatorie impusă acestea vor fi astfel poziționate încât să fie vizibile cu respectarea priorității dar să nu acopere eventualele materiale publicitare proprii ale echipajului.

2. STARTUL

Ordinea de start în primul stagiu de traseu al unei etape a Campionatului Național de Off Road (ECNOR) se stabilește prin tragere la sorți folosind platforma electronică www.cnor.ro, cei care vor ajunge în dimineața primei zile de concurs vor lua startul în ordinea de înscriere la secretariat după ceilalți concurenți.
Ordinea de start în următorul stagiu de traseu (a doua zi) este dată de clasamentul parțial (intermediar) al competiției.
În oricare probă specială startul următorului echipaj se poate da numai după ce echipajul precedent a ajuns la punctul de sosire sau a fost scos din traseu în urma abandonului sau a expirării timpului maxim.
Dacă într-o secvență de traseu sau probă specială ordinea de start se stabilește în ordinea sosirii echipajelor din secțiunea de traseu/proba specială precedentă atunci organizatorul este obligat să menționeze la briefing, în Regulamentul particular și/sau pe Roadbook intervalul orar în care este deschis startul pentru proba respectivă. Limita superioară a intervalului orar se calculează pornind de la ora de start a ultimului echipaj care a luat startul în proba precedentă la care se adaugă timpul maxim alocat probei precedente + 10 minute.
Startul se dă de către un arbitru oficial la locul stabilit și anunțat de organizator, în ordinea și la ora anunțată. Neprezentarea concurenților la start la timpul afișat, duce la penalizări conform cu Anexa D (pct. 27, pct. 28, pct. 41, pct. 42).
Echipajele se vor prezenta la start obligatoriu cu autovehiculele spălate. În caz contrar vor fi penalizate conform Anexei D (pct. 25). Pentru etapele desfășurate în locații în care nu există condiții pentru spălarea autovehiculelor, echipajele pot lua startul cu autovehiculele nespălate, cu excepția primului stagiu de traseu.
In punctul de sosire al secventei de traseu, echipajele sunt obligate sa trimita fotografiile pentru validarea SP-urilor in termen maxim de 30 minute de la ora de sosire, astfel inregistrandu-se ora de trimitere. Orice fotografie trimisa mai tarziu de 30 minute fata de ora de finish a echipajului nu va mai fi luata in considerare. Modalitatea de trimitere a fotografiilor va fi specificata de organizator in regulamentul particular si/sau va fi comunicata concurentilor prin secretariatul competitiei.
Arbitrul de teren desemnat de organizator va analiza si valida fotografiile primite, va completa o fisa de arbitraj si o va preda arbitrilor CNOR. Fiecare SP pentru care concurentii nu au o fotografie clara, validata de arbitrul de teren, echipajul va fi penalizat conform Anexei D (pct. 36).

3. SOSIREA

Pentru fiecare echipaj, stagiul de traseu (secvența de traseu, proba specială) este considerat finalizat (parcurs) doar dacă echipajul îl parcurge integral și trece linia de sosire prin mijloace tehnice proprii. Echipajele ce nu trec linia de sosire prin mijloace proprii (autovehicul tractat sau împins) sau părăsesc traseul și nu revin în limita a 100m, vor fi penalizate conform Anexei D (pct. 30).
Sosirea este considerată CP cronometrat și marcat cu element de identificare și în cazul ratării se penalizează ca orice CP ratat. După trecerea cu autovehiculul a liniei de sosire, membrii echipajului sunt obligați să oprească autovehiculul și să introducă dispozitivul de cronometrare mobil SI-Card în unitatea de cronometrare fixă pentru a înregistra timpul de sosire. Înregistrarea timpului de sosire revine în sarcina echipajului. Unui echipaj ce nu a parcurs traseul integral nu i se poate acorda CP-ul de finish.
În punctul de sosire al unui stagiu de traseu, echipajele sunt obligate să trimită pe e-mail track-ul GPS de parcurgere înregistrat pe propriul dispozitiv la adresa comunicată de organizator și să predea arbitrului de sosire Roadbook-ul și dispozitivul de cronometrare SI-Card.
Daca echipajul are mai multe dispozitive de inregistrare a parcurgerii traseului va trimite toate track-urile GPS inregistrate, track-urile trimise ulterior vor fi luate in considerare doar in urma unei contestatii scrise.
Orice nerespectare a celor de mai sus duce la penalizări conform Anexei D (pct. 37).

4. NAVIGAREA ÎN STAGIILE DE TRASEU

În stagiile de traseu este obligatorie parcurgerea traseului după Roadbook (RB).
Fiecărui echipaj i se va înmâna înainte de startul fiecărui stagiu de traseu Roadbook-ul pentru traseul de parcurs aferent clasei la care concurează și stagiului de traseu din ziua respectivă împreună cu SI-Card-ul și track-ul GPS de confirmare in formă electronică. Fiecare stagiu de traseu va avea câte un RB separat care va cuprinde descrierea traseului de parcurs între punctele de Start și Sosire inclusiv informații despre probele speciale (PS) integrate în stagiul de traseu, după caz, dacă acestea există.
În cazurile speciale când stagiile de traseu sunt fără pauză între ele și există un timp maxim comunicat de organizator pentru ambele stagii cumulate, este permis să existe un singur RB pentru ambele stagii.
În Roadbook, arbitrul oficial va consemna (va verifica să fie înscrise) la startul stagiului de traseu următoarele: numărul de concurs al echipajului, ora de start (ora și minutul) și timpul maxim al stagiului de traseu stabilit de organizator sau ale secvențelor de traseu și/sau a probelor speciale din cadrul stagiului de traseu.
La finalul stagiului de traseu, secvenței de traseu sau probei speciale, echipajul este obligat să predea arbitrului oficial sau arbitrului de traseu - care este prezent la punctul de Sosire - Roadbook-ul, SI-Card-ul și să transmită pe e-mail track-ul GPS de parcurgere înregistrat pe propriul dispozitiv la adresa comunicată de organizator. Nerespectarea acestor prevederi se penalizează conform Anexei D (pct. 37).
Datorită stilului diferit de conducere al echipajelor sau a condițiilor particulare de aderență, a formei traseului, a preciziei aparatului de măsurare a distanței utilizat, a puterii semnalului GPS în cazul înregistrărilor distanțelor prin poziționare GPS pot apărea neconcordanțe între distanțele menționate în roadbook și distanța parcursă efectiv din teren. Aceste diferențe pot fi de ± 50 de metri și în această toleranță sunt considerate acceptate și nu pot constitui obiectul unor reclamații din partea participanților. Distanța standard pentru calibrarea instrumentelor va fi obligatoriu de 1000 m, în sistemul de poziționare GPS (fără abateri). Instrumentele de măsurare vor fi calibrate după acest sistem de referință de către membrii echipajelor.

5. TRASEUL

5.1. Specificații generale

O etapă a Campionatului Național de Off Road este alcătuită din două stagii de traseu. Stagiile de traseu conțin cel puțin o secvență de traseu. Un stagiu de traseu poate conține mai multe secvențe de traseu și una sau mai multe probe speciale (optional). Secvența de traseu va avea întotdeauna timpul cronometrat luat în considerare la calculul punctajelor în cuantum x1, iar probele speciale pot avea timpul cronometrat luat în considerare la calculul punctajelor în cuantum de timp diferit (x1, sau x2) - la alegerea organizatorului. Valoarea cuantumului aleasă de organizator pentru proba specială (PS) este obligatoriu sa fie anunțată înaintea startului stagiului de traseu din care face parte PS.
Neparcurgerea completă sau parțială a unui stagiu de traseu (ST), a secvențelor de traseu (SvT) și a probelor speciale (PS) vor conduce la penalizări conform cu Anexa D (pct 32, pct. 43).
Traseul stabilit de organizator va fi adecvat fiecărei din cele patru clase principale de concurs: STANDARD, CHALLENGE, OPEN și EXTREM, iar lungimea acestuia și gradul de dificultate se va adapta în funcție de caracteristicile fiecărei zone de concurs și fiecărei clase.
După startul unui stagiu de traseu organizatorul are dreptul de a modifica traseul de concurs prin eliminarea unor secvențe de traseu, a unor porțiuni din traseu (cuprinse între poziții de roadbook) sau a probelor speciale incluse în acel stagiu, numai în următoarele situații:
- Creșterea gradului de dificultate al traseului din cauza condițiilor meteo astfel încât niciun concurent nu poate termina stagiul de traseu în timpul maxim comunicat de organizator la începutul stagiului de traseu;
- Din cauza limitărilor impuse de autorități în timpul desfășurării etapei;
- Din cauza unor situații în care securitatea și siguranța echipajelor sau a altor persoane poate fi afectată.
Modificarea traseului de concurs va fi efectuată în așa fel încât niciun echipaj să nu fie dezavantajat prin comparație cu un altul.
Traseul parcurs în stagiile de traseu se înregistrează electronic pe un dispozitiv GPS propriu. Cade în sarcina echipajului să mențină dispozitivul pornit asigurându-i acestuia o sursă de energie corespunzătoare pe întreaga durată a stagiului de traseu, să îl monteze într-o zonă a autovehiculului care să permită dispozitivului recepționarea cât mai bună a semnalului GPS fiind în același timp protejat de acțiuni mecanice și de pătrunderea apei. Dispozitivul GPS de înregistrare a traseului este solidar cu autovehiculul echipajului și poate fi utilizat numai pentru înregistrarea pozițiilor autovehiculului. Orice alt mod de a înregistra traseul parcurs care nu este în legătură directă cu autovehiculul echipajului este interzis și se penalizează conform Anexei D (pct. 40). La finalul stagiului de traseu pentru care a fost predat roadbook-ul și SI-Card-ul sau în cazul abandonului, chiar dacă nu se trece linia de sosire, echipajul este obligat să returneze roadbook-ul și SI-Card-ul arbitrului oficial sau de traseu care este prezent la punctul de Sosire precum și să trimită pe e-mail track-ul GPS de parcurgere la adresa comunicată de organizator. Nepredarea acestora se penalizează conform Anexei D (pct. 37, pct. 39).
Organizatorul este obligat să anunțe înainte de startul fiecărui stagiu de traseu (la briefing) tipul de marcaj și culoarea marcajului secvențelor de traseu și/sau a probelor speciale corespunzător fiecărei clase competiționale.
În cazul în care porțiuni din traseul de parcurs vor trece pe drumuri deschise circulației publice, parcurgerea acestora se va face cu respectarea prevederilor Codului Rutier în vigoare, dacă în Roadbook nu se precizează altfel la rubrica de observații/informații. Se recomandă organizatorilor evitarea impunerii unor limitări de viteză diferite (mai mici) față de cele care sunt în vigoare potrivit semnalizărilor rutiere pe sectorul respectiv, în special pe drumurile cu trafic rutier intens.
În timpul secvențelor de traseu cu navigație pe Roadbook, traseul parcurs de echipaj va fi înregistrat de dispozitivul GPS propriu.
Atunci când un echipaj părăsește, din diferite motive (rătăcire, necesitatea unor reparații etc.), traseul marcat de organizator, acesta este obligat să revină în traseu prin același punct (cu o abatere tolerată de 100m). În caz contrar, părăsirea de traseu determină anularea secțiunilor următoare și atrage după sine penalizarea echipajului conform Anexei D (pct. 30). Sunt excluse de la penalizare abaterile înregistrate între punctele în care navigația se face prin poziții de azimuth definite de coordonate geografice sau de distanță și unghiul direcției, menționate în Roadbook.
Analiza traseului parcurs de echipaj se va face și din punctul de vedere al sensului de parcurgere, orice porțiune de traseu parcursă în sens invers față de aceeași porțiune din track-ul master, dacă nu este urmată de o alta parcursă în sens corect, va fi supusă penalizărilor identic cu penalizările aplicate pentru traseu neparcurs.
În toate secțiunile de traseu organizatorul este obligat să asigure o lățime a traseului de minim 2,50m măsurată orizontal și perpendicular pe linia mediană a acestuia între cele mai apropiate repere fixe.
Marcajele de confirmare în traseu se vor face cu materiale biodegradabile (ex : vopsea pe bază de cretă) sau cu alte materiale care să nu afecteze mediul. Este interzisă utilizarea benzilor din materiale plastice (polietilenă) pentru marcarea punctelor de confirmare în traseu. Benzile din materiale plastice se pot utiliza numai pentru delimitarea traseului în probele speciale iar organizatorul se va asigura că benzile utilizate din materiale plastice vor fi adunate și ecologizate corespunzător.
Track-ul master va fi predat de către organizator după finalizarea procesului de înscriere. Obligatoriu track-ul master trebuie sa conțină următoarele:
- Forma completă a traseului de parcurs între punctul de start și punctul de sosire;
- Marcarea și denumirea punctelor: start, sosire, început și sfârșit de limitare de viteză, intrare și ieșire din azimuth sau intrare și ieșire din coordonate de navigare precum și marcarea coordonatelor de verificare, identic cu pozițiile din RB;
- Dacă există mai multe secțiuni cu limitare de viteză, atunci punctele se denumesc pe secțiuni numerotate. Ex: Început limitare viteză 1 / sfârșit limitare viteză 1;
- Legătura dintre intrarea și ieșirea din azimuth sau atunci când se utilizează coordonate de navigare între două puncte, se trasează cu o linie dreaptă.
Pentru a valida trecerea prin SP concurentul trebuie sa preadea in termen de 30 minute de la trecerea prin CP-ul FINISH o fotografie clara in care sa se regaseasca minim urmatoarele elemente:
- elementul cu care este marcat SP;
- autovehiculul ce face parte din echipaj pe care sa poata fi identificat cel putin un element distinctiv (numar concurs, culoare specifica, etc);
daca fotografia nu contine ambele elemente SP-ul nu va fi validat.
In cazul in care fotografiile contin elemente obscene echipajul va fi descalificat.
SP-ul poate fi amplasat intr-o pozitie de roadbook – caz in care acesta va fi mentionat in rubrica observatii a pozitiei respective; sau intre 2 pozitii de roadbook consecutive – caz in care acesta va fi mentionat in rubrica observatii a primei pozitii.
Cade in sarcina echipajului sa detina un dispozitiv capabil sa realizeze fotografia clara si apoi sa o trimita organizatorului.
Organizatorul este obligat să anunțe numarul SP-urilor aflate in secventa de traseu si modul in care acestea sunt marcate (copac marcat, banner, etc).

5.2. Secvențele de traseu (SvT)

Timpul realizat pe o secvență de traseu poate fi luat în calcul la stabilirea clasamentului întotdeauna în cuantum x1. Organizatorul are obligația să comunice și timpul maxim pentru parcurgerea secvenței de traseu la începutul stagiului de traseu din care face parte secvența de traseu.
Dacă stagiul de traseu corespunzător are numai o secvență de traseu atunci timpul maxim al secvenței de traseu este identic cu timpul maxim al stagiului de traseu.
Timpul de parcurgere cronometrat pe o secvență de traseu se exprimă la nivel de secunde.
Se consideră traseul parcurs numai pentru echipajele care reușesc să îl parcurgă integral, respectiv să treacă linia de SOSIRE exclusiv prin mijloace motorii proprii, în condițiile prezentului regulament, în timpul maxim comunicat de organizator.
După startul echipajului în secvența de traseu până la punctul de sosire este interzis ajutorul oficial. Acesta se penalizează conform Anexei D (pct. 26).

5.3. Proba specială (PS)

Este obligatoriu ca proba specială, dacă există în cadrul unui stagiu de traseu, să fie consemnată în RB-ul corespunzător stagiului de traseu, dar fără obligația de a se naviga după RB.
În cazul în care traseul este delimitat prin benzi, benzile se pot prinde (fixa) numai de jaloane sau de copaci. Nu este permisă prinderea unei benzi de un tufiș. Distanța dintre jaloane măsurată orizontal și perpendicular pe linia mediană a traseului nu poate fi mai mică de 2,50m iar exteriorul curbelor nu poate avea o rază mai mică de 5,0m. Organizatorul trebuie să asigure marcaje și delimitări identice pentru fiecare echipaj. Poziționarea benzilor între jaloane sau alte elemente fixe (copaci) se va face la o înălțime recomandată de 1,0 metru de la sol astfel încât niciun echipaj să nu poată trece parțial sau total cu autovehiculul pe sub bandă fără să o rupă.
În cazul în care traseul este delimitat prin benzi și/sau jaloane se aplică penalizările corespunzătoare ruperii jaloanelor conform Anexei D (pct. 44). În cazul ruperii benzii, concurentul este obligat să o lege înapoi, în caz contrar va fi penalizat ca pentru jalon doborât conform Anexei A (pct. 44).
Timpul realizat pe o probă specială este luat în calcul la stabilirea clasamentului în cuantum x1 sau x2 în funcție de alegerea organizatorului, comunicată înaintea startului stagiului de traseu din care proba specială face parte.
Organizatorul are obligația să comunice timpul maxim pentru proba specială la începutul stagiului de traseu din care face parte proba specială (la briefing).
Organizatorul are obligația de a comunica intervalul orar în care este deschis startul pentru PS.
Timpul maxim stabilit de organizator pentru parcurgerea Probei Speciale se modifică dacă timpul primului echipaj care iese din PS (fără a suferi defecțiuni tehnice) este mai mare cu cel puțin 15% față de timpul maxim stabilit inițial. Timpul maxim va fi majorat cu același procentaj cu care a fost depășit timpul stabilit inițial, rotunjit în plus la minut. Timpul maxim inițial nu poate fi mai mare de 15 minute dacă PS are cuantum 1, 10 minute dacă are cuantum 2.
Timpul de parcurgere cronometrat pe o probă specială se exprimă la nivel de secunde.
După expirarea timpului maxim cronometrarea timpului echipajului se oprește și acesta va fi evacuat din traseu cât mai repede posibil de către organizator.
Traseul probei speciale se consideră parcurs numai pentru echipajele care reușesc să îl parcurgă integral, respectiv să treacă linia de SOSIRE exclusiv prin mijloace motorii proprii, în condițiile prezentului regulament, în timpul maxim comunicat de organizator.
După startul echipajului în proba specială, până la punctul de sosire este interzis ajutorul din afară și ajutorul oficial. Penalizarea se face conform Anexei D (pct. 45) Ajutorul din afară și ajutorul oficial este permis, numai după declararea abandonului de către echipaj cu consemnarea acestuia în Roadbook și/sau în fișele de arbitraj ale arbitrilor de traseu sau ale arbitrilor oficiali sau după expirarea timpului maxim de parcurgere a probei speciale, în situația în care echipajul trebuie ajutat să elibereze traseul de concurs.

5.5. Check point (CP)

În cadrul secvențelor de traseu CP-urile sunt amplasate obligatoriu în poziții de Roadbook.
În cazul în care, pe parcursul secvenței de traseu, într-o poziție din RB, echipajul întâlnește un check point (CP) marcat cu element de identificare, este obligat să oprească autovehiculul. În CP-ul marcat cu element de identificare, unde există și stație fixă de cronometare SI-Station, un membru al echipajului trebuie să coboare și să introducă dispozitivul de cronometrare SI-Card în stația de cronometrare SI - Station, în caz contrar va fi penalizat conform Anexei D (pct. 31).
Punctul de Sosire (Finish) este considerat tot un CP, drept urmare, obligația introducerii SI-Card-ului în stația de cronometrare revine tot unui membru al echipajului, după trecerea liniei de sosire.
Elementul de identificare este de forma unui pătrat care conține un triunghi alb și unul roșu. Elementul de identificare se poate fixa vertical pe sol sau pe orice alt suport și se va poziționa astfel încât să fie vizibil din direcția de unde vin echipajele înspre respectivul CP.

Element de identificare CP
Pot exista arbitrii de traseu fără element de identificare în acest caz echipajul nu trebuie să oprească.
Lipsa trecerii printr-un CP și lipsa înregistrării în SI-Card a trecerii se penalizează conform Anexei D (pct. 6, pct. 38).

6. CRONOMETRAREA ȘI CALCULAREA TIMPILOR

Cronometrarea timpilor se face individual pentru fiecare secvență de traseu sau probă specială și/sau cumulat pentru întreg stagiul de traseu sau pentru ambele stagii de traseu în funcție de alegerea organizatorului și în concordanță cu formatul de organizare al ECNOR.
Timpul realizat pentru o etapă rezultă din cumularea timpilor cronometrați în stagiile de traseu ajustați cu valoarea cuantumului probelor speciale la care se adaugă timpii corespunzători penalizărilor.
Pentru stagiile de traseu sau secvențele de traseu, în cuantum de timp x1, timpul reprezintă timpul cronometrat petrecut în traseu.
Pentru probele sportive la care cuantumul de timp este diferit de x1, timpul se calculează înmulțind valoarea timpului cronometrat petrecut în traseu cu valoarea cuantumului probei.
În cazul secvențelor de traseu și al probelor speciale cronometrarea timpului total se realizează cu stațiile de cronometrare compuse din partea mobilă SI-Card aflat în posesia echipajului și stațiile fixe de la Start și Sosire, înregistrându-se și timpi intermediari în CP-urile care au stații fixe de cronometrare SI-Station.
La punctul de Start al secvenței de traseu sau al probei speciale, arbitrul oficial are obligația introducerii SI-Card-ului echipajului în stațiile de activare/curățare a memoriei SI-Card-ului înainte de ora de start. La punctul de Sosire al secvenței de traseu sau al probei speciale, echipajul (un membru al echipajului) are obligația introducerii SI-Card-ului în stația fixă de cronometrare după trecerea liniei de sosire, pentru înregistrarea timpului final.
În cazuri foarte bine justificate, în special având ca scop siguranța membrilor echipajelor, organizatorul poate opri concursul într-o poziție de roadbook. Arbitrul de traseu va consemna timpul fiecărui concurent la punctul de oprire. Dacă arbitrul de traseu, care oprește concursul este dotat cu o stație de cronometrare fixă, timpul este înregistrat prin introducerea de către concurenți a SI-Card-ului în stația de cronometrare. Dacă arbitrul de traseu nu este dotat cu o stație fixă de cronometrare atunci timpul înregistrat în fișa de arbitraj se realizează cu același dispozitiv pentru toate echipajele (ceas, smart phone, etc) la nivel de secundă.
Porțiunea de traseu rămasă până la punctul de sosire va fi neutralizată înainte de a fi parcursă de primul echipaj ajuns la intrarea în ea, dacă este posibil.
Dacă acest lucru nu este posibil și pe porțiunea neutralizată se află deja unul sau mai multe echipaje, la calculul punctajului se va lua în calcul porțiunea de traseu parcursă de către toți concurenții până la punctul în care organizatorul i-a oprit. Porțiunile parcurse mai departe doar de o parte dintre concurenți, înainte de oprirea concursului, dincolo de punctul de oprire, vor fi considerate în afara concursului. Acești concurenți vor fi anunțați de către organizator imediat, prin orice mijloace, despre oprirea concursului. Pentru aceștia timpul de trecere prin punctul de oprire a concursului va fi preluat din înregistrările dispozitivului GPS, corelându-se timpul afișat de dispozitivul GPS cu cel al dispozitivului utilizat de arbitru în punctul unde s-a oprit concursul. Oprirea concursului de către organizator nu conduce la penalizări pentru traseu neparcurs și/sau CP-uri ratate.
Numai în cazuri foarte bine justificate – în special în situații de siguranță și securitate - organizatorul poate acorda stop timp echipajelor în cadrul desfășurării unei probe cronometrate a competiției. Organizatorul va avea în vedere ca la acordarea stop timp pentru unele echipaje să nu creeze o situație de neechitate față de alte echipaje. Acordarea stop timp se va face numai de către un arbitru de traseu, cu acordul directorului de concurs sau al directorului de clasă, care va consemna în fișa de arbitraj ora începutului și sfârșitului de stop timp pentru fiecare echipaj care se află în această situație.
În cazul în care este necesară o neutralizare a unei porțiuni de traseu din motive obiective (ex : drum surpat / blocat, eroare de scriere în RB ș.a.) decizia de neutralizare va fi luată de comisia sportivă după finalizarea stagiului de traseu respectiv. Porțiunea de traseu neutralizată va fi stabilită obligatoriu între două poziții de RB, eventual între două poziții de RB cu coordonate geografice comunicate dacă acestea nu sunt prea îndepărtate una față de alta, astfel încât, secțiunea de traseu dintre cele două coordonate de confirmare să nu fie prea lungă față de secțiunea de traseu necesară a fi neutralizată. Neutralizarea unei porțiuni de traseu se va aplica tuturor echipajelor clasei respective. În luarea deciziei de neutralizare a unei porțiuni de traseu, comisia sportivă va lua în calcul următoarele:
- Numărul de echipaje care nu au parcurs porțiunea respectivă sau care au fost nevoite să se abată de la forma traseului;
- Lungimea porțiunii de traseu;
- Principiul echitabilității astfel încât să nu existe situații avantajoase pentru unele echipaje în defavoarea altora.

7. LIMITĂRILE DE VITEZĂ

În vederea verificării respectării limitărilor de viteză impuse de organizator prin mențiuni în Roadbook, organizatorul va folosi înregistrările din traseu de pe dispozitivul GPS al echipajului, care are obligația înregistrării parcurgerii traseului pe durata stagiilor de traseu.
Organizatorul este obligat să comunice concurenților amplasamentul porțiunii de traseu, care prezintă limitare de viteză, prin mențiuni în Roadbook și la briefing. Mențiunile de limitare de viteză în Roadbook se vor face la rubrica de observații/informații a fiecărei poziții, care prezintă început, sfârșit sau este în intervalul cu viteză maximă limitată. Înscrierile în roadbook se vor face conform Anexei E.
Depășirea limitelor de viteză înscrise în Roadbook, în interiorul zonelor de limitare de viteză marcate pe Roadbook și pe Track, se penalizează conform Anexei D (pct. 33, pct. 34, pct. 35).
În cazul în care, din cauza erorilor de înregistrare ale dispozitivelor GPS, se constată că pe track-ul echipajului există pe zona analizată segmente delimitate de două sau mai multe puncte, care afișează valori ale vitezelor în afara limitei normale posibil de atins, aceste segmente nu se vor lua în calcul la stabilirea penalizărilor.
Toate limitările de viteză impuse și specificate în Roadbook sunt obligatorii pentru fiecare echipaj și pentru orice nerespectare se vor aplica penalizări conform Anexei D (pct. 33, pct. 34, pct. 35).

8. ABANDONUL
În caz de abandon, membrii echipajului, în mod obligatoriu vor anunța imediat organizatorul prin orice mijloace despre această situație și vor opri înregistrarea track-ului GPS de parcurgere. Punctajul echipajului va fi calculat în baza traseului parcurs până în acel punct conform Anexei D (pct. 32).
În cazul în care, un echipaj declară abandon, este obligatoriu ca acesta să menționeze acest lucru în Roadbook la poziția prin care a trecut înainte de abandon sau exact în poziția în care a declarat abandonul precum și ora și minutul acestuia.
Dacă după declararea abandonului, echipajul decide să revină prin forțe proprii în zona de sosire, bivuac, hotel, parc tehnic etc. și părăsește traseul de concurs, întreaga responsabilitate privind parcurgerea drumurilor deschise circulației publice sau a altor zone, din punctul de părăsire a traseului de concurs și până la oprire, revine în exclusivitate echipajului.
Dacă echipajul este în imposibilitatea de a anunța organizatorul privind starea de abandon pe tot parcursul retragerii către parcul tehnic, punctul de sosire, bivuac etc, este obligat, ca imediat ce este posibil să anunțe organizatorul despre starea de abandon. Echipajul este obligat, ca în cel mai scurt timp de la anunțarea abandonului, să trimită pe e-mail track-ul GPS de parcurgere înregistrat pe propriul dispozitiv la adresa comunicată de organizator și să predea arbitrului federal sau organizatorului Roadbook-ul și dispozitivul de cronometrare SI-Card. Din punctul de unde echipajul a declarat abandon se vor calcula penalizările de distanță neparcursă și CP-uri ratate, conform Anexei D (pct. 32).
Organizatorul este obligat să recupereze la cerere sportivii a căror stare de abandon a fost declarată însă nu și autovehiculele acestora. Organizatorul are dreptul să stabilească timpul și modul de recuperare a autovehiculelor și poate solicita plata serviciilor de recuperare făcute în baza unor estimări rezonabile.

9. CLASAMENTE

9.1. Clasamentul etapei (CE)

Clasamentele finale ale etapei (CE) se vor stabili prin cumularea timpilor obținuți de fiecare echipaj după parcurgerea stagiilor de traseu.
După terminarea fiecărui stagiu de traseu, arbitrii oficiali vor face public clasamentul cu cel puțin 180 minute înaintea startului următorului stagiu sau de data și ora stabilită pentru organizarea festivității de premiere.
Clasamentul intermediar după primul stagiu de concurs va fi și ordinea de start în stagiul următor.
În cazul penalizărilor aplicate echipajelor și care apar menționate în afișajul Clasamentelor intermediare ale etapei, arbitrii au obligația de a menționa, pe scurt, motivația penalizărilor utilizând abrevierile menționate în Anexa D. Exemplu:
- Distanță neparcursă (DN)
- Părăsire traseu (PT)
- Depășire limită de viteză (VT)
- Varf viteza (VFT)
- CP ratat (CP)
- Centură de siguranță nefixată (CT)
Vicierea intenționată a rezultatelor sau a clasamentului de către organizatori, alte persoane oficiale sau sportivi, se sancționează cu amendă și/sau alte măsuri disciplinare, după caz, prin decizia membrilor Comisiei Naționale de Off Road.
În cazul în care în clasamentul final al unei etape (CE) există mai multe echipaje ce se clasează pe același loc având același timp, membrii echipajelor respective primesc în clasamentul general (CG) punctajul aferent locului respectiv. Următorul echipaj va ocupa în clasamentul etapei (CE) locul calculat după formula X+N unde X este locul pe care se află mai multe echipaje conform precizărilor de mai sus, iar N este numărul de echipaje care împart acel loc.
Exemplu: Dacă există 3 echipaje pe locul 4, următorul echipaj se va clasa pe locul 7 în cadrul CE obținând punctajul pentru locul 7 în cadrul CG.

9.2. Clasamentul general (CG)

Fiecare etapă inclusă în Calendarul competițional anual oficial al Etapelor Campionatului Național de Off Road va conta în Clasamentul General al Campionatului Național de Off Road (CG).
Clasamentele generale (CG) se fac separat pentru piloți și copiloți prin cumularea punctelor calculate în funcție de locul ocupat de echipajele formate din aceștia în clasamentele etapelor (CE).
În cadrul Clasamentului general al Campionatului Național de Off Road (CG) vor puncta numai sportivii care dețin licențe sportive anuale.
Membrii unui echipaj (pilot și copilot) primesc același număr de puncte, fiecare individual în clasamentul general (CG) corespunzător locului ocupat de echipaj în clasamentul etapei (CE).
Astfel: locul 1 = 30 puncte, locul 2 = 25 puncte, locul 3 = 20 puncte, locul 4 = 18 puncte, locul 5 = 16 puncte, locul 6 = 14 puncte, locul 7 = 12 puncte, locul 8 = 10 puncte, locul 9 = 9 puncte, locul 10 = 8 puncte, locul 11 = 7 puncte, locul 12 = 6 puncte, locul 13 = 5 puncte, locul 14 = 4 puncte, locul 15 = 3 puncte.
Pentru realizarea clasamentului general (CG) se iau în considerare ca număr de puncte cele mai bune N-3 rezultate dacă N>=8, N-2 rezultate dacă N=7 sau N-1 rezultate dacă N<=6 unde N este numărul total de etape desfășurate din anul competițional.
În caz de egalitate de puncte între doi sau mai mulți concurenți, departajarea se face în funcție de numărul locurilor superioare ocupate în clasamentele etapelor (CE), astfel:
- se verifică numărul de clasări pe locul 1 în (CE). Sportivul cu mai multe clasări pe locul 1 este desemnat ca ocupant al locului superior în cadrul clasamentului general;
- în cazul în care ambii sportivi în cauză au un număr egal de clasări pe locul 1 se trece la analiza clasărilor pe locul 2, după același principiu, apoi la analiza clasărilor pe locul 3, ș.a.m.d.
- dacă egalitatea persistă și după numărul total de etape unde se punctează se ia în considerare cea mai bună clasare din etapele la care nu au punctat;
- dacă egalitatea persistă în continuare, se aplică aceeași procedură de calcul până la epuizarea numărului total de etape;
- dacă nici prin epuizarea tuturor etapelor nu se realizează departajarea concurenților, atunci ambii concurenți ocupă aceeași poziție în clasamentul general (CG), iar poziția următoare nu se acordă.

Membrii unui echipaj (pilot și copilot) care nu vor termina nici unul din cele 2 stagii de traseu nu vor primi puncte in clasamentul general pentru etapa respectiva.

9.3. Considerații generale

Echipajele descalificate nu intră în clasamentul etapei.
Sportivii străini care participă la competițiile organizate sub prezentul regulament, acumulează puncte în cadrul Clasamentului etapei (CE) și a Clasamentului general al Campionatului Național de Off Road (CG) la fel ca și sportivii români.
La finalul anului competițional se realizează și Clasamentul General al Cluburilor de Off Road prin cumularea punctelor obținute în clasamentul general (CG) ale tuturor sportivilor afiliați fiecărui club în parte.
Membrii cluburilor de off road organizatoare de etape pot participa și puncta în Clasamentul etapei de Campionat Național de Off Road (CE) la etapele organizate de aceste cluburi, cu condiția ca aceștia să nu fi participat sub nicio formă la organizarea competiției și să nu beneficieze de nicio formă de sprijin discret (orice informații utile din teren) din partea altor membrii ai clubului organizator din care fac parte. Membrii cluburilor organizatoare, care nu respectă aceste condiții vor fi excluși imediat din competiție și vor fi subiect al unor sancțiuni ale Comisiei Naționale de Off Road (CNOR), după caz. Clubul organizator își asumă întreaga responsabilitate a asigurării fair-play-ului sportiv între concurenții proprii și ceilalți sportivi, orice act contrar conducând la excluderea competiției din calendarul sportiv al anului următor și alte sancțiuni, după caz, prin decizia CNOR.

10. CONTESTAȚII

Contestații de natură sportivă sau cu referire la sesizări de natură tehnică sau de organizare pot fi depuse astfel:
- după încheierea primului stagiu de traseu cu termenul limită de depunere înainte cu 150 de minute de ora startului anunțată oficial în stagiul de traseu următor;
- după terminarea ambelor stagii de traseu, în maxim 30 de minute de la afișarea clasamentului final al etapei.
Se iau în considerare numai contestațiile individuale, făcute de un sportiv care a participat la etapa respectivă (al cărui echipaj a fost acceptat în competiție și care a luat startul cel puțin într-un stagiu de traseu) și pot fi depuse numai în formă scrisă și numai după plata taxei aferente. Contestațiile se înmânează unuia dintre arbitrii oficiali.
Taxa pentru fiecare contestație este de 500 lei. Nu se admit contestații colective și/sau cumulative.
Soluționarea contestațiilor se face de către Comisia Sportivă a competiției. Soluționarea pozitivă a contestației implică restituirea taxei de contestație. Comisia sportivă va răspunde în scris la toate contestațiile în termenul recomandat de 60 de minute de la depunerea contestației.
Sportivii, care nu sunt satisfăcuți de deciziile comunicate de Comisia Sportivă a competiției în urma contestației, se pot adresa Comisiei Naționale de Off Road în termen de 3 zile lucrătoare după ziua organizării festivității de premiere a etapei respective și ulterior, după primirea răspunsului oficial al acesteia în termen maxim de 3 zile lucrătoare, comisiilor de resort din cadrul FRAS (comisia de disciplină, comisia de competiții și comisia de apel).

11. FESTIVITATEA DE PREMIERE

La sfârșitul fiecărei etape se va organiza o festivitate de premiere în cadrul căreia se vor înmâna diplome, cupe și premii în special primilor 3 clasați.
Membrii echipajelor clasate pe locurile I, II și III au obligația de a participa la conferința de presă de la finalul competiției sau la orice altă activitate cu presa sau sponsorii. În caz contrar comportamentul lor fiind supus spre analiză Comisiei Naționale de Off Road.
Ceremonia anuală de decernare a cupelor și titlurilor de campioni naționali, la sfârșitul Campionatului Național de Off Road, în Clasamentul General se va face în cadrul Galei Campionilor, organizată de Federația Română de Automobilism Sportiv FRAS, după încheierea ultimei etape din Calendarul competițional.

12. MONITORIZAREA COMPETIȚIEI

Toate competițiile care se desfășoară sub prezentul regulament, vor fi monitorizate direct de către Comisia Naționala de Off Road printr-un reprezentant executiv desemnat ca Observator CNOR. Acesta are următoarele atribuții:
- va urmări respectarea îndatoririlor ce revin organizatorului din Caietul de Sarcini al etapei;
- va monitoriza desfășurarea competiției în toate aspectele ei;
- va participa la deciziile care se iau în cadrul Comisiei Sportive a competiției, neavând drept de vot;
- va semnala de urgență Directorului de concurs orice aspect al competiției care nu concordă cu Regulamentul Sportiv Cadru în vigoare, cu Regulamentul Particular, Planul de Securitate ori Caietul de Sarcini al organizatorului, cu normele generale ale fair-playului sportiv sau protecției mediului, în vederea remedierii pe loc a acestora;
- poate dispune întreruperea competiției până la rezolvarea aspectelor neconforme semnalate sau chiar anularea competiției;
- va întocmi Raportul observatorului pe care îl va transmite CNOR (în format electronic și original semnat) și la Directorul de concurs al etapei (în format electronic) în termen de 3 zile de la încheierea competiției.
Comisia Națională de Off Road CNOR va prelua toate contestațiile care privesc clasamentele și punctajele.

13. OBSERVAȚII SPECIALE

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii și nu se pot modifica printr-un document ulterior (caiet de sarcini sau regulament particular). Precizările cuprinse în prezentul regulament unde se specifică expres ”la alegerea organizatorului” pot fi și trebuie stabilite clar prin Regulamentul particular.
Orice solicitare de clarificare a unor aspecte cuprinse în prezentul regulament se adresează direct Comisiei Naționale de Off Road (CNOR).

14. ANEXE

Prezentul regulament este însoțit de 5 anexe după cum urmează:

Anexa A - Regulament tehnic (RT) privind dotările autovehiculelor pe clase și normele de siguranță
Anexa B - Norme și recomandări pentru construcția de roll-cage
Anexa C - Numerele de concurs și alte inscripționări
Anexa D - Sistemul de penalizări
Anexa E - Norme pentru standardizare Roadbook