Regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii sportive de off-road in cadrul FRAS

Sectiunea I – Dispozitii generale
1. Dispozitii generale
1.1. Activitatea de automobilism sportiv din Romania - subramura de off-road, se desfasoara in conformitate cu Legea nr. 69/2000 – Legea educatiei fizice si sportului si prevederile Statutului Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (“FRAS”).
1.2. In conformitate cu Statutul FRAS, prezentul Regulament de organizare si desfasurare a activitatii sportive de off-road (“Regulamentul”) este obligatoriu atat pentru membrii afiliati FRAS, cat si pentru membrii lor si toti ceilalti practicanti ai automobilismului sportiv - subramura off-road.
1.3. Prezentul Regulament detaliaza sistemul de organizare, functionare, conducere si control al activitatii ramurii de off-road din cadrul FRAS, stabilind atributii, responsabilitati si competente, precum si alte elemente necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii de off-road in cadrul FRAS, in vederea realizarii scopurilor si obiectivelor precizate in actul constitutiv si statutul FRAS.
1.4. Prezentul Regulament include si Regulamentul de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Off-Road, organism statutar in cadrul FRAS.

Sectiunea II - Definitii si termeni
2. Definitii si termeni
In prezentul Regulament termenii scrisi cu litera majuscula au sensul din definitia de mai jos sau pe acela dat in text.
2.1. “Club” inseamna Clubul Sportiv cu activitatea sportiva in ramura sportiva de automobilism sportiv, activand in subramura de off-road, detinand Certificat de Identitate Sportiva (“CIS”) pentru ramura de automobilism sportiv si fiind afiliat la FRAS;
2.2. “Cluburi Electoare” inseamna Cluburile, astfel cum sunt definite mai sus, care au drept de vot in cadrul Adunarilor Cluburilor, conform Sectiunii IV din Regulament, si care la data prezentului Regulament sunt cele mentionate in Anexa nr. 1 la acesta, precum si Cluburile care dobandesc ulterior calitatea de Club Elector in conditiile prezentului Regulament;
2.3. “Comisia” inseamna Comisia Nationala de Off-Road, organism intern si de specialitate, fara personalitate juridica, al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (“FRAS”);
2.4. “Cupa” inseamna un concurs de off-road organizat de catre un Club desfasurat pe o perioada de minim 2 zile consecutiv, pe baza unui regulament propriu aprobat de catre Comisia Nationala de Off-Road sau pe baza Regulamentului Campionatului National de Off-Road valabil la data desfasurarii concursului;
2.5. “FRAS” inseamna Federatia Romana de Automobilism Sportiv;
2.6. “Presedintele” inseamna Presedintele Comisiei Nationale de Off-Road;
2.7. “Regulament” inseamna prezentul Regulament de organizare si desfasurare a activitatii de off-road in cadrul FRAS ;
Sectiunea III – Comisia Nationala de Off-Road
Regulamentul de Organizare si Functionare
3. Comisia Nationala de Off-Road
3.1. Comisia Nationala de Off-Road, denumita in continuare “Comisia”, este organism intern si de specialitate al Federatiei Romane de Automobilism Sportiv (“FRAS”), fara personalitate juridica, constituita de catre Cluburile cu activitate in ramura de sport automobilism sportiv, subramura off-road mentionate in Anexa 1 la prezentul Regulament.
3.2. Comisia sprijina activitatea FRAS.
3.3. Scopul Comisiei este reglementarea activitatii de off-road la nivel national, elaborarea si punerea in practica a cadrului organizatoric aferent activitatii sportive mentionate mai sus, in conformitate cu legislatia nationala si regulamentele FRAS, asigurand, impreuna cu celelalte structuri din cadrul FRAS, organizarea, functionarea, conducerea si controlul activitatii subramurii de off-road din cadrul FRAS. Comisia are ca scop si reprezentarea in cadrul si sub autoritatea FRAS a intereselor Cluburilor.
4. Componenta si constituirea Comisiei
4.1. Componenta si Constituirea Comisiei
4.1.1. Comisia se compune din Presedinte, patru membri plini si doi supleanti. Presedintele Comisiei este si membru al Comisiei.
4.1.2. Presedintele Comisiei este ales prin vot de catre Cluburile Electoare, urmand a fi confirmat in functie de catre Consiliul Federal, ca urmare a votului Cluburilor Electoare. Presedintele Comisiei trebuie sa fie membru cu drepturi depline al unui Club, conform prevederilor statutare ale respectivului Club.
4.1.3. Pentru alegerea Presedintelui Comisiei, fiecare Club Elector are dreptul la un vot.
4.1.4. Presedintele Comisiei ales va propune in mod liber patru membri ai Comisiei si doi supleanti, propunerea lui fiind supusa ulterior validarii prin vot de catre Cluburile Electoare. O data validati membrii Comisiei, acestia vor fi supusi confirmarii de catre Consiliului Federal din cadrul FRAS. Ceilalti membri ai Comisiei si membrii supleanti nu pot proveni din acelasi Club ca Presedintele si trebuie sa fie din Cluburi diferite, dupa regula cate un membru din oricare Club. Presedintele Comisiei are obligatia sa numeasca membrii Comisiei in aceeasi Adunare in care a fost ales. Presedintele Comisiei are libertatea de a inlocui oricare si toti membrii Comisiei, urmand ca propunerea sa fie validata prin vot de Cluburile Electoare si aprobata de Consiliul Federal al FRAS.
4.1.5. Cluburile Electoare aleg Presedintele Comisiei la fiecare patru ani, acelasi termen fiind si durata mandatului acestuia.
4.1.6. In cazul in care pozitia de membru al Comisiei devine vacanta, Presedintele Comisiei are obligatia sa numeasca de urgenta si in aceleasi conditii un alt membru, care va fi validat prin vot de catre Cluburile Electoare si ulterior confirmat de catre Consiliul Federal.
4.1.7. In cazul in care pozitia de Presedinte devine vacanta, Cluburile Electoare au obligatia sa aleaga intr-un termen de maxim 30 de zile un nou Presedinte, care va fi confirmat de catre Consiliul Federal al FRAS. Presedintele ales dupa vacanta pozitiei este interimar, iar mandatul sau este in completarea termenului mandatului precedent. La expirarea respectivului termen Cluburile Electoare au obligatia sa aleaga Presedintele.

4.2. Constituirea Primei Comisii
4.2.1. Prima Comisie se constituie cu votul Cluburilor Electoare, respectiv cele mentionate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
4.2.2. Comisia se constituie pe baza Procesului-verbal intocmit de Cluburile Electoare, mentionate in Anexa nr.1, in care se va consemna numele Presedintelui ales si numele celorlalti membri plini si supleanti ai Comisiei. Mandatul primei Comisii va incepe de la data confirmarii in functie de catre Consiliul Federal al FRAS a Presedintelui si celorlalti membri ai Comisiei si are o durata de 4 ani.

5. Atributiile Comisiei
5.1. Comisia are urmatoarele atributii principale:
i. intocmeste, aproba si promulga reglementarile privind activitatea sportiva de off-road;
ii. intocmeste, aproba si promulga Regulamentul Campionatului National de Off-Road (“CNOR”). Inainte de elaborarea Regulamentului CNOR, Comisia va analiza propunerile primite de la Cluburi;
iii. intocmeste, aproba si promulga caietele de sarcini pentru organizatori si metodologia de organizare a evenimentelor de off-road, inclusiv a etapelor de Campionat National de Off-Road, a cupelor si a altor evenimente;
iv. aproba in fiecare an calendarul competitional, pe baza propunerilor inaintate de Cluburi;
v. elibereaza Permisul de Organizare si Licenta de Organizare a evenimentelor sportive de off-road, pe baza metodologiei specifice;
vi. avizeaza regulamentele de desfasurare a Cupelor si a altor evenimente sau competitii de off-road;
vii. elaboreaza, aproba si promulga regulamentele si normele tehnice aplicabile in subramura sportiva off-road pentru organizarea si functionarea scolilor de pilotaj, copilotaj si arbitraj pentru competitiile de profil, precum si modalitatile de licentiere a instructorilor;
viii. desemneaza la propunerea Cluburilor si dintre membrii acestora persoanele care vor intra in componenta comisiilor FRAS si a structurilor de conducere ale acesteia;
ix. desemneaza observatori pentru evenimentele sportive de off-road, inclusiv pentru etapele Campionatului National de Off-Road si alte cupe;
x. valideaza rezultatele si clasamentele finale ale etapelor de Campionat National de Off-Road;
xi. analizeaza propunerile de reglementare a activitatii sportive de off-road inaintate Comisiei de catre Cluburi sau de catre alte persoane interesate in activitatea sportiva de off-road;
xii. semnaleaza Comisiilor de specialitate sau oricaror altor organe competente din cadrul FRAS orice fel de incalcari, nereguli, abateri, fapte de natura sa incalce prevederile statutului FRAS, regulamentelor specifice si a oricaror altor prevederi obligatorii a fi respectate de catre Cluburi si/sau membrii acestora in desfasurarea activitatii acestora in subramura off-road; pentru acestea, Comisia propune sanctiuni pe care le inainteaza organismelor specifice din cadrul FRAS;
xiii. constata prin decizie pierderea dreptului de vot al Cluburilor Electoare in conditiile art. 11.5 si 11.6 de mai jos;
xiv. constata prin decizie situatia descrisa la art. 8.5 de mai jos si aplica sanctiunea corespunzatoare;
xv. elaboreaza planul anual de venituri si cheltuieli, iar pe baza acestuia face propuneri pentru stabilirea cuantumului taxelor catre FRAS pe care le supune votului Cluburilor Electoare in cadrul sedintei anuale a Adunarii Cluburilor;
xvi. convoaca Adunarea Cluburilor;
xvii. colaboreaza, sub egida FRAS, cu structuri ale sportului si alte organizatii in vederea desfasurarii si dezvoltarii activitatii din domeniul de competenta;
xviii. reprezinta interesele Cluburilor in raport cu terte pesoane si cu organele de conducere ale FRAS.
5.2. Comisia poate sa-si asume si alte atributii, dar numai strict legate de scopul sau, sau in conditiile mentionate la art. 18 de mai jos si numai dupa informarea prealabila a Cluburilor Electoare.
5.3. Comisia are dreptul sa modifice regulamentul propriu de organizare si functionare, urmand ca modificarile intervenite sa intre in vigoare dupa validarea acestora de catre Cluburile Electoare si aprobarea lor de catre organele competente ale FRAS.

6. Functionarea Comisiei
6.1. Presedintele Comisiei convoaca Comisia in sedinte ordinare si extraordinare.
6.2. Sedintele ordinare se intrunesc cel putin o data pe trimestru.
6.3. Sedintele extraordinare se intrunesc de cate ori este necesar.
6.4. Presedintele Comsiei stabileste prin convocare locul, data si ora sedintelor.
6.5. Presedintele Comisiei primeste propunerile de reglementare cu privire la desfasurarea activitatii de off-road si la toate celelalte aspecte legate de competenta Comisiei. Propunerile vor fi transmise in scris.
6.6. Presedintele Comisiei comunica respectivele propuneri catre toti membrii Comisiei cu o perioada de timp rezonabila in raport de complexitatea propunerii, astfel incat membrii Comisiei sa aiba suficient timp pentru a le analiza inainte de sedinta.
6.7. Deciziile Comisiei se iau numai in prezenta Presedintelui acesteia. Presedintele conduce sedinta Comisiei.
6.8. Deciziile Comisiei se iau in prezenta a cel putin patru membri.
6.9. Deciziile Comisiei se iau cu aprobarea a trei membri din cei prezenti. Presedintele voteaza numai in caz de egalitate de voturi. Membrii si Presedintele nu au dreptul sa se abtina. Membrii supleanti au drept de vot numai in cazurile in care inlocuiesc un membru plin. Delegarea votului se face numai in forma scrisa.
6.10. Deciziile emise de catre Comisie in exercitarea atributiilor sale vor fi aduse la cunostinta publica prin afisarea acestora pe web-site-ul FRAS, dupa ce au fost aprobate de Consiliul Federal din cadrul FRAS. Din momentul afisarii, repectivele decizii devin obligatorii pentru Cluburi, membrii acestora si toti ceilalti practicanti ai automobilismului sportiv- subramura off-road.

7. Secretariatul Comisiei
7.1. Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoana fizica, numit Secretar al Comisiei Nationale de Off-Road, care este angajata de catre FRAS, la propunerea Comisiei, pe baza de contract de munca.
7.2. Secretarul Comisiei are urmatoarele atributii:
a. organizeaza si conduce activitatea curenta a Comisiei in scopul aplicarii deciziilor acesteia;
b. asigura aplicarea si respectarea in intreaga activitate a Comisiei a prevederilor statutului si regulamentelor FRAS, precum si dispozitiile legislatiei in vigoare;
c. coordoneaza activitatea de elaborare, aprobare si aplicare a regulamentelor elaborate de catre Comisie, calendarului sportiv intern, planului anual de venituri si cheltuieli;
d. stabileste impreuna cu Presedintele data si ordinea de zi a sedintelor Comisiei;
e. pregateste si asigura materialele si lucrarile care se vor prezenta in cadrul sendintelor Comisiei si Adunarii Cluburilor si va redacta Procesul Verbal al acestora;
f. participa la sedintele Comisiei si la sedintele Adunarii Cluburilor, indeplinind atributiile secretarului de sedinta;
g. verifica si urmareste achitarea de catre Cluburi si membrii acestora a taxelor catre FRAS, raportand periodic Comisiei situatia incasarii acestora;
h. alte atributii cu caracter administrativ date in sarcina sa de catre Comisie.

Sectiunea IV – Adunarea Cluburilor
8. Dispozitii generale cu privire la Adunarea Cluburilor
8.1. Adunarea Cluburilor reprezinta totalitatea Cluburilor, astfel cum sunt acestea definite in prezentul Regulament.
8.2. Adunarea Cluburilor este compusa din Cluburi Electoare, astfel cum sunt acestea definite in prezentul Regulament, si Cluburi care nu au drept de vot.
8.3. Sedinta Adunarii Cluburilor se tine cel putin o data pe an, in ultimul trimestru al anului calendaristic, sau ori de cate ori este necesar, fiind convocata de Comisia Nationala de Off-Road.
8.4. In cadrul sedintei Adunarii Cluburilor au drept de participare si de a face propuneri toate Cluburile, doar Cluburile Electoare avand drept de vot.
8.5. Participarea Cluburilor Electoare la sedintele Adunarii Cluburilor este obligatorie. In cazul neparticiparii unui Club Elector la 2 sedinte consecutive ale Adunarii Cluburilor, Clubul Elector respectiv va fi sanctionat de catre Comisie cu retragerea dreptului de vot in conditiile art. 11.5 si art.11.6 de mai jos si amenda in cuantum de 200 de euro, echivalent in lei.

9. Competenta Cluburilor Electoare
In cadrul sedintelor Adunarii Cluburilor, Cluburile Electoare au urmatoarele competente:
9.1. stabilirea prin vot a formatului calendarului competitional pentru anul calendaristic urmator, pe baza propunerilor Comisiei Nationale de Off-Road si a Cluburilor participante;
9.2. stabilirea prin vot a nivelului taxelor si normelor financiare, pe baza planului anual de venituri si cheltuieli intocmit de Comisia Nationala de Off-Road si a propunerilor Cluburilor participante;
9.3. acordarea Cluburilor interesate a dreptului de vot si implicit a statutului de Cluburi Electoare, in conformitate cu prevederile art. 11 de mai jos.
9.4. alegerea Presedintelui Comisiei, a membrilor plini ai acesteia si a supleantilor.

10. Adunarea Cluburilor si Hotararile Cluburilor Electoare
10.1. Convocarea Adunarii Cluburilor se face de catre Comisie, in conditiile aratate la art. 8.3. de mai sus, prin afisarea pe web-site-ul FRAS a Convocatorului cu 15 zile inainte de data Adunarii. Convocatorul va cuprinde locul, data, ora si ordinea de zi a Adunarii. Comisia va informa Cluburile cu privire la sedinta Adunarii Cluburilor prin e-mail si fax la adresele si datele indicate de catre acestea.
10.2. Cluburile pot face propuneri de completare a ordinei de zi a Adunarii cu minim 7 zile inainte de data Adunarii. Propunerile de completare a ordinei de zi a Adunarii vor fi inaintate Comisiei in scris. Comisia va aproba sau respinge modificarea ordinei de zi a Adunarii. In cazul in care propunerile sunt sustinute de minim ½ +1 din Cluburi, introducerea propunerilor pe ordinea de zi este obligatorie, daca este facuta in termenul prevazut.
10.3. Cluburile pot fi reprezentate in cadrul Adunarilor doar de un singur reprezentant avand mandat special in acest sens semnat de catre Presedintele Clubului reprezentat. O persoana nu poate reprezenta decat un singur Club in cadrul Adunarilor.
10.4. Pot primi drept de reprezentare in cadrul Adunarii Cluburilor urmatoarele categorii de persoane fizice:
a. persoanele inscrise in actul constitutiv al structurii respective;
b. sportivii legitimati la acea structura sportiva pe intreg sezonul competitional dinaintea respectivei adunari;
10.5. Votul exprimat prin corespondenta, prin transmiterea unei procuri, unui mandat sau unei delegatii, prin telefon, telefax sau e-mail nu este admis.
10.6. Norma de reprezentare la sedintele Adunarii Cluburilor, este de un vot pentru fiecare Club Elector.
10.7. Hotararile Cluburilor Electoare se iau cu un cvorum de minim ¾ din totalul Cluburilor Electoare si cu votul a minim ¾ din totalul voturilor celor prezente.
10.8. Exceptie de la prevederile articolului precedent fac hotararile luate in conditiile art.11.3. pct. ii. de mai jos.
10.9. In cazul in care la data sedintei, cvorumul necesar nu este intrunit, se va convoca o noua sedinta in aceleasi conditii. Data urmatoarei sedinte a Adunarii Generale nu poate fi stabilita mai devreme de 5 zile de la data ultimei convocari.
10.10. Hotararile Cluburilor Electoare sunt obligatorii pentru toate Cluburile, membrii acestora si toti ceilalti practicanti ai automobilismului sportiv- subramura off-road.

11. Cluburile Electoare
11.1. Dispozitii Generale: Oricare Club, astfel cum este acesta definit in prezentul Regulament, poate dobandi calitatea de Club Elector in cadrul Adunarii Cluburilor care activeaza in subramura de off-road, numai ca urmare a hotararii Cluburilor Electoare luate in conditiile descrise la art. 11.3. de mai jos.
11.2. Cererea de dobandire a dreptului de vot in vederea obtinerii calitatii de Club Elector se transmite in scris de catre Clubul solicitant Presedintelui Comisiei Nationale de Off-Road.
11.3. Dreptul vot se acorda in cadrul sedintei Adunarii Cluburilor prin Hotararea Cluburilor Electoare luata in urmatoarele conditii:
i. cu ¾ din voturile Cluburilor Electoare prezente, in conditiile de cvorum specificate la art. 10.7. de mai sus, in cazul in care Clubul solicitant intruneste urmatoarele conditii in mod cumulativ:
a. Clubul a organizat cel putin 2 cupe de off-road pe baza unui regulament propriu in ultimii 2 ani anteriori cererii sale sau a organizat in ultimul an anterior cererii sale o cupa in conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Off-Road valabil la acea data sau o etapa de Campionat National de Off-Road, si
b. In ultimii 2 ani anteriori cererii sale, cel putin 2 membri ai Clubului au participat la minim ½ (jumatate) +1 din etapele de Campionat National de Off-Road, si
c. Clubul a participat prin reprezentantul sau la sedintele anuale ale Cluburilor de Off-Road, in ultimii 2 ani anteriori cererii sale; si
d. Clubul are minim 4 membri licentiati FRAS; prezentul criteriu se aplica incepand cu 1 mai 2010.
sau
ii. cu unanimitate de voturi (100%) din totalul Cluburilor Electoare, prin exceptie de la art. 10.7. de mai sus.
11.4. Cluburile Electoare au obligatia de a respecta permanent si indeplini anual conditiile de mai jos in mod cumulativ, indiferent de modalitatea in care au dobandit dreptul de vot, respectiv in conformitate cu art. 11.3. pct. i sau pct. ii:
a. organizarea anuala de catre Clubul Elector a cel putin unei cupe pe baza unui regulament propriu avizat de catre Comisie sau in conformitate cu Regulamentul Campionatului National de Off-Road valabil la data desfasurarii sale sau a unei etape de Campionat National de Off-Road, si
b. participarea anuala a Clubului Elector la minim ½ (jumatate) +1 din etapele de Campionat National de Off-Road prin oricare membru/membrii ai sai, si
c. participarea Clubului Elector prin reprezentantul sau la sedintele Adunarii Cluburilor, si
d. Clubul Elector sa aiba inregistrati minim 4 membri licentiati FRAS, prezentul criteriu urmand a se aplica incepand cu 1 mai 2010.
11.5. Dreptul de vot al Cluburilor Electoare in cadrul Adunarii Cluburilor se pierde in urmatoarele situatii:
i. Prin Decizia Comisiei Nationale de Off-Road privind retragerea in mod automat a dreptului de vot in urmatoarele cazuri:
a. Clubul Elector nu a indeplinit in decursul unui an competitional oricare din criteriile mentionate la art. 11.4 lit.a, lit. b sau lit. d;
b. Clubul Elector nu a fost prezent prin reprezentantul sau la 2 Adunari ale Cluburilor in mod consecutiv.
In cazul specificat la prezentul art. 11.5. pct. i, Comisia va aplica dispozitiile de la art. 5.1. pct. xiii, pct. xiv coroborat cu art. 8.5, dupa caz.
ii. Prin Hotararea Cluburilor Electoare, luata in conditiile art. 10.7. din prezentul Regulament, pentru abateri repetate ori pentru incalcarea legislatiei in vigoare, a Statutului FRAS, a regulamentelor sau a hotararilor Federatiei, pentru initierea sau participarea la actiuni de natura sa puna in pericol autonomia, integritatea si unitatea FRAS, pentru litigii in instantele civile legate de automobilismul sportiv, pentru orice alte actiuni care pot aduce prejudicii materiale, morale sau de imagine Federatiei sau subramurii sportive de off-road.
Prin exceptie de la art. 10.7, in cazul specificat la prezentul art. 11.5. pct. ii, Clubul Elector al carui drept de vot este supus Hotararii Cluburilor Electoare in vederea retragerii nu poate vota cu privire la aceasta, iar prezenta sa nu va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului sedintei Adunarii Cluburilor.
iii. Pierderea/incetarea calitatii de membru al FRAS a Clubului Elector respectiv, in conditiile statutului si regulamentelor FRAS.
11.6. In cazul mentionat la art. 11.5. pct. i, Comisia se poate autosesiza sau poate fi sesizata in scris de catre oricare Club cu privire la oricare dintre situatiile descrise la art. 11.5. pct. i lit. a. si b. de mai sus, Comisia urmand a emite o decizie cu privire la cele constatate. In cazul constatarii oricareia dintre situatiile mentionate la art. 11.5. pct. i de mai sus, decizia Comisiei va consemna retragerea dreptului de vot al respectivului Club Elector. Retragerea dreptului de vot in aceste conditii nu se supune votului Comisiei Nationale de Off-Road, ci se aplica in mod automat.

Sectiunea V – Dispozitii speciale
12. Fiecare Club este titularul marcilor si desenelor/modelelor industriale ce ii apartin, astfel cum acestea fac obiectul inregistrarii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. Folosirea marcilor si desenelor/modelelor industriale apartinand unui Club fara acordul Clubului respectiv este interzisa, in conditiile legii, oricarei persoane fizice si/sau juridice, de drept privat si/sau public, inclusiv oricarei persoane care participa, direct ori indirect, la organizarea si/sau desfasurarea Competitiilor din calendarul competitional al FRAS, astfel cum sunt acestea definite la art 15 de mai jos.

13. Fiecare Club isi rezerva dreptul de a organiza si reglementa activitatile de marketing si publicitate in legatura cu Competitiile din calendarul competitional al FRAS, inclusiv in ceea ce priveste exploatarea publicitara a spatiilor corespunzatoare de pe orice bun avand legatura, direct ori indirect, cu participantii la zisele competitii ori cu locatia de desfasurare a acestora, precum si cu desfasurarea oricarei activitati comerciale conexe ziselor Competitii, astfel cum sunt acestea definite la art 15. de mai jos.
14. Fiecare Club isi rezerva dreptul de a autoriza orice fixare, in tot sau in parte, auditiva, vizuala si/sau audiovizuala a Competitiilor din calendarul competitional al FRAS, astfel cum sunt acestea definite la art. 15 de mai jos, (inclusiv a oricarui fapt anterior, concomitent ori posterior unei Competitii anume, daca acest fapt este in legatura ori prilejuit de Competitie), reproducerea fixarii in copii, distribuirea operei, inchirierea si imprumutul fixarii sau a copiilor acesteia, importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor, comunicarea publica, direct sau indirect a fixarii sau a copiilor, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispozitia publicului, astfel incat sa poata fi accesata in orice loc si in orice moment ales, in mod individual, de catre public, radiodifuzarea si/sau retransmiterea prin cablu a fixarii sau a copiilor, precum si realizarea in orice fel de opere derivate dupa fixare ori copiile acesteia.
15. In scopul prezentei sectiuni, prin Competitie se intelege oricare dintre urmatoarele:
a. etapa a Campionatului National de Off-Road;
b. cupa in sensul art. 2.4. de mai sus din prezentul Regulament;
c. orice eveniment sportiv de off-road inscris in calendarul competitional al FRAS- subramura off-road.

Sectiunea VI – Dispozitii finale

16. Prezentul Regulament se completeaza cu prevederile statutului FRAS, ale Regulamentului de organizare si functionare a FRAS si cu orice alte reglementari si instructiuni aprobate de FRAS, aplicabile in cauza.
17. Cluburile, in calitatea lor de membri FRAS, beneficiaza de toate drepturile si se supun tuturor obligatiilor inscrise in statutul FRAS si regulamentele acesteia, precum si prevederilor legale aplicabile.
18. Comisia Nationala de Off-Road hotaraste in toate situatiile neprevazute in prezentul Regulament.

2021 versiunea 1